ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN
VAN DER KUIJL LOODGIETERSBEDRIJF,
VAN LEEUWENHOEKSTRAAT 9,
2041VB ZANDVOORT


Artikel 1 ALGEMEEN
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en op alle overeenkomsten tot koop, verkoop of uitvoering van werk tussen Van der Kuijl Loodgietersbedrijf en de opdrachtgever/afnemer voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
1.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Van der Kuijl Loodgietersbedrijf, voor de uitvoering waarvan door Van der Kuijl Loodgietersbedrijf derden dienen te worden betrokken.
1.3 De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van de opdrachtgever/afnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.4 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Van der Kuijl Loodgietersbedrijf en de opdrachtgever/afnemer zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
1.5 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
1.6 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
1.7 Indien Van der Kuijl Loodgietersbedrijf niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Van der Kuijl Loodgietersbedrijf in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2 OFFERTES EN OVEREENKOMSTEN
1.1 Alle offertes en aanbiedingen van Van der Kuijl Loodgietersbedrijf zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding van zaken vervalt indien de zaak waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
1.2 Van der Kuijl Loodgietersbedrijf kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de opdrachtgever/afnemer redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
1.3 De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- , verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
1.4 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Van der Kuijl Loodgietersbedrijf daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Van der Kuijl Loodgietersbedrijf anders aangeeft of uitvoering aan de afwijking geeft.
1.5 De overeenkomst, onder welke benaming dan ook, komt eerst tot stand na aanvaarding door Van der Kuijl Loodgietersbedrijf van een opdracht van de opdrachtgever/afnemer. Deze aanvaarding kan zowel blijken uit de schriftelijke bevestiging van Van der Kuijl Loodgietersbedrijf, als uit het feit dat Van der Kuijl Loodgietersbedrijf uitvoering geeft aan de overeenkomst.

Artikel 3 Meer- en minderwerk
1.6 Van der Kuijl Loodgietersbedrijf en opdrachtgever/afnemer kunnen nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, meer- en minderwerk overeenkomen. Daarbij maken zij afspraken over het in vergelijking met de oorspronkelijke overeenkomst extra uit te voeren resp. achterwege te laten werk en de gevolgen daarvan voor de prijs en de oplevering.
1.7 Als het totaal aan te verrekenen minderwerk het totaal aan te verrekenen meerwerk overtreft, heeft Van der Kuijl Loodgietersbedrijf recht op een bedrag gelijk aan 10% van het verschil van deze totalen. Dit geldt niet voor zover het minderwerk het gevolg is van een verzoek van Van der Kuijl Loodgietersbedrijf om minder te mogen uitvoeren dan in de overeenkomst was bepaald.
1.8 In geval van door opdrachtgever/afnemer opgedragen meerwerk kan Van der Kuijl Loodgietersbedrijf alleen aanspraak maken op een verhoging van de prijs, indien hij de opdrachtgever/afnemer tijdig heeft gewezen op de daaruit voortvloeiende prijsverhoging, tenzij opdrachtgever/afnemer dit zelf reeds had moeten begrijpen.
1.9 Meer- en minderwerk wordt direct bij het maken van de afspraken schriftelijk vastgelegd, behalve in spoedeisende omstandigheden.
1.10 Het ontbreken van een document laat de aanspraken van Van der Kuijl Loodgietersbedrijf resp. opdrachtgever/afnemer op verrekening van meerwerk resp. minderwerk onverlet. In dat geval rust het bewijs van de overeenkomst op degene die de aanspraak maakt.

Artikel 3 PRIJS/BETALING
3.1 Indien Van der Kuijl Loodgietersbedrijf met de opdrachtgever/afnemer een vaste prijs overeenkomt, dan is Van der Kuijl Loodgietersbedrijf niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van deze prijs zonder dat de opdrachtgever/afnemer in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
3.2 Indien, nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, een of meer van de prijsfactoren een prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst , ondergaan van meer dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de opdrachtgever/afnemer die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij Van der Kuijl Loodgietersbedrijf alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren, of indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Van der Kuijl Loodgietersbedrijf rustende verplichting ingevolge de wet of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.
3.3 Alle betalingen moeten geschieden ten kantore van Van der Kuijl Loodgietersbedrijf of op een door Van der Kuijl Loodgietersbedrijf aan te wijzen bankrekeningnummer binnen 14 dagen na leverings- c.q. opleveringsdatum, tenzij Van der Kuijl Loodgietersbedrijf anders heeft bedongen. Voor particuliere opdrachtgevers hanteert Van der Kuijl Loodgietersbedrijf de volgende betalingsregeling: 30% bij opdracht door de opdrachtgever/afnemer en het restant direct bij oplevering van de werkzaamheden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
3.4 Indien de afnemer/opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijnen betaalt, wordt hij/zij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Van der Kuijl Loodgietersbedrijf zonder enige ingebrekestelling het recht de opdrachtgever/ afnemer voor het gehele verschuldigde bedrag de wettelijke rente vermeerderd met 2% op jaarbasis van de vervaldag af in rekening te brengen, onverminderd de aan Van der Kuijl Loodgietersbedrijf verder toekomende rechten. In geval van betalingsverzuim van de afnemer/opdrachtgever heeft Van der Kuijl Loodgietersbedrijf het recht om op de afnemer/opdrachtgever alle op de invordering vallende kosten, daaronder zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke incassokosten, te verhalen.
3.5 Indien de opdrachtgever/afnemer nalatig is of blijft bij het nakomen van zijn/haar betalingsverplichtingen, is Van der Kuijl Loodgietersbedrijf gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten.
3.6 De afnemer/opdrachtgever is niet gerechtigd om eventuele vorderingen op Van der Kuijl Loodgietersbedrijf in mindering te brengen op het door de opdrachtgever/afnemer jegens Van der Kuijl Loodgietersbedrijf verschuldigde.
3.7 Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De opdrachtgever/afnemer die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
3.8 Al hetgeen de opdrachtgever/afnemer verschuldigd is, is direct opeisbaar indien de opdrachtgever/afnemer niet voldoet aan zijn/haar betalingsverplichtingen, in staat van faillissement geraakt, een beroep doet op de WSNP, voorlopige of definitieve surseance van betaling aanvraagt of heeft gevraagd, onder curatele wordt gesteld, indien executoriaal beslag wordt gelegd op zijn of haar zaken en/of vorderingen en wanneer hij/zij overlijdt, in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

Artikel 4 LEVERING EN UITVOERING
4.1 De in de overeenkomst genoemde (op)levertijd is bij benadering en deze kan
ondermeer afhangen van het tijdstip waarop met eventuele door Van der Kuijl Loodgietersbedrijf te verrichten werkzaamheden kan worden aangevangen. Hierbij is ondermeer van belang: de dag van ontvangst door Van der Kuijl Loodgietersbedrijf van de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke bescheiden, gegevens, sleutels, tekeningen, vergunningen e.d. en het tijdstip van de vervulling door de wederpartij van de voor het aanvangen van de werkzaamheden noodzakelijke formaliteiten.
4.2 Enkele overschrijding van de beoogde levertijd heeft niet tot gevolg dat Van der Kuijl Loodgietersbedrijf in verzuim is. Hiertoe is steeds een nadere ingebrekestelling vereist waarbij aan de leverancier een redelijke termijn wordt geboden om alsnog zijn verplichtingen na te komen.
4.3 Indien buiten de schuld van Van der Kuijl Loodgietersbedrijf vertraging ontstaat ten gevolge van bij hem bestelde materialen niet tijdig worden geleverd, wordt de levertijd voorzover nodig verlengd. De levertijd wordt tevens verlengd indien vertraging aan de zijde van Van der Kuijl Loodgietersbedrijf is ontstaan tengevolge van het niet voldoen door de opdrachtgever/afnemer van enig voor de opdrachtgever/afnemer uit de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden voortvloeiende verplichting of van de opdrachtgever/afnemer te vergen medewerking.
4.4 Behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van Van der Kuijl Loodgietersbedrijf geeft overschrijding van de levertijd de opdrachtgever/afnemer geen recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst, dan wel op vergoeding van enige door de opdrachtgever/afnemer geleden schade.
4.5 Indien levering van zaken niet plaats kan vinden op de overeengekomen wijze door oorzaken die niet zijn te wijten aan Van der Kuijl Loodgietersbedrijf, is Van der Kuijl Loodgietersbedrijf gerechtigd de kosten die dit met zich meebrengt aan de opdrachtgever/afnemer in rekening te brengen.
4.6 Alleen extra onkosten in verband met de levering van zaken die Van der Kuijl Loodgietersbedrijf op uitdrukkelijk verzoek van de opdrachtgever/afnemer maakt, zullen de opdrachtgever/afnemer afzonderlijk in rekening worden gebracht, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.
4.7 Eventueel door de leverancier te verrichten meerwerk zal – tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen – en gezien de betreffende omstandigheden
redelijke verlenging van de (op)levertijd tot gevolg mogen hebben.
4.8 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de opdrachtgever/afnemer, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit ook consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Van der Kuijl Loodgietersbedrijf zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De opdrachtgever/afnemer aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
4.9 Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Van der Kuijl Loodgietersbedrijf gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Van der Kuijl Loodgietersbedrijf bevoegde persoon en de opdrachtgever/afnemer akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen toerekenbare tekortkoming van Van der Kuijl Loodgietersbedrijf op en is voor de opdrachtgever/afnemer evenmin grond om de overeenkomst op te zeggen. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Van der Kuijl Loodgietersbedrijf een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

Artikel 5 Risico-overgang
5.1 Het risico van tenietgaan, beschadiging of diefstal van afgeleverde zaken, te verwerken zaken of van gereedschappen Van der Kuijl Loodgietersbedrijf, die zich in de macht van de afnemer/opdrachtgever of in die van een door hem aangewezen derde bevinden, berust bij de afnemer/opdrachtgever. Dit is slechts anders wanneer e.e.a. aan de schuld van Van der Kuijl Loodgietersbedrijf is te wijten.
5.2 Wanneer de overeenkomst (overwegend) kan worden aangemerkt als een koopovereenkomst, gaat het risico van de verkochte zaken op de wederpartij over bij aflevering, tenzij de wet dwingend rechtelijk anders voorschrijft.
5.3 Wanneer de overeenkomst kan worden aangemerkt als een overeenkomst van aanneming van werk, gaat het risico van het werk over na oplevering, onverminderd het bepaalde in lid 1 van dit artikel. Het werk geldt als opgeleverd wanneer Van der Kuijl Loodgietersbedrijf aan de afnemer/opdrachtgever heeft meegedeeld dat het werk gereed is en deze het werk heeft aanvaard. Bij gebreke van een keuring door de afnemer/opdrachtgeverj geldt het werk als aanvaard na een redelijke termijn van maximaal 2 werkdagen na voornoemde mededeling.

Artikel 7 Taken wederpartij
De opdrachtgever/afnemer zorgt voor eigen rekening en risico dat:
a. de werkzaamheden welke niet tot de opdracht van Van der Kuijl Loodgietersbedrijf behoren op een juiste wijze zijn verricht en dat dit tijdig – in ieder geval - vóór de beoogde leverantie of vóór de aanvang van de door Van der Kuijl Loodgietersbedrijf te verrichten werkzaamheden is geschied;
b. licht en stroom op redelijke afstand beschikbaar zijn, en ter beschikking worden gesteld, en dat de ruimten waarin gewerkt dient te worden schoon, droog en voldoende verwarmd zijn;
c. de aangevoerde, doch nog niet gemonteerde zaken alsmede de gereedschappen kunnen worden opgeslagen in af te sluiten ruimten.
d. alle voor de te leveren zaken of de installatie daarvan benodigde vergunningen worden aangevraagd en tijdig aanwezig zijn alsmede dat verplichte meldingen die verband houden met de te leveren zaken of de installatie daarvan tijdig aan de betreffende instantie(s) worden gedaan.
e. indien voorafgaande of tijdens uitvoering van werkzaamheden de aanwezigheid van asbest of asbesthoudende materialen wordt vermoed of geconstateerd, een Asbest Inventarisatie wordt uitgevoerd. Werkzaamheden en kosten voortvloeiend uit het opgestelde Asbestinventarisatierapport komen geheel voor rekening en risico van de Opdrachtgever/afnemer.
4.10 Wanneer de levering niet kan plaatsvinden of de werkzaamheden niet kunnen aanvangen op het overeengekomen tijdstip, of de voortgang van het werk wordt vertraagd buiten de overeengekomen termijn, dit alles wegens redenen binnen de risicosfeer van de opdrachtgever/afnemer, dan is de
opdrachtgever/afnemer gehouden om de tengevolge daarvan voor de Van der Kuijl Loodgietersbedrijf ontstane redelijke kosten, ondermeer in verband met de opslag van de te leveren zaken, aan Van der Kuijl Loodgietersbedrijf te vergoeden. Het risico met betrekking tot de zaken die – specifiek aangeduid – ten behoeve van de opdrachtgever/afnemer door Van der Kuijl Loodgietersbedrijf worden opgeslagen, berust vanaf het moment van de oorspronkelijk beoogde levering of oplevering bij de opdrachtgever/afnemer.

Artikel 6 OVERMACHT
6.1 Van der Kuijl Loodgietersbedrijf is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever/afnemer indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
6.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Van der Kuijl Loodgietersbedrijf geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Van der Kuijl Loodgietersbedrijf niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Van der Kuijl Loodgietersbedrijf heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Van der Kuijl Loodgietersbedrijf zijn verbintenis had moeten nakomen.
6.3 Voor zover Van der Kuijl Loodgietersbedrijf ten tijde van het intreden van overmacht verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Van der Kuijl Loodgietersbedrijf gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De opdrachtgever/afnemer is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 6 OPSCHORTING EN ONTBINDING
6.1 In geval van verhindering tot nakoming van de overeenkomst ten gevolge van overmacht is Van der Kuijl Loodgietersbedrijf gerechtigd terstond, hetzij de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat Van der Kuijl Loodgietersbedrijf tot enige schadevergoeding en kosten gehouden zal zijn.
6.2 Indien de opdrachtgever/afnemer niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige  verplichting die voor hem/haar uit de met Van der Kuijl Loodgietersbedrijf gesloten overeenkomst of uit een daarmede samenhangende overeenkomst voortvloeit, dan wel indien goede grond bestaat om te vrezen dat de opdrachtgever/afnemer niet in staat is of zal zijn om aan zijn/haar contractuele verplichtingen jegens Van der Kuijl Loodgietersbedrijf te voldoen, de opdrachtgever/afnemer bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is, indien door de vertraging aan de zijde van de opdrachtgever/afnemer niet langer van Van der Kuijl Loodgietersbedrijf kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, alsmede in geval van faillissement, het uitspreken van de WSNP, surseance van betaling, stillegging of gehele of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van de opdrachtgever/afnemer is Van der Kuijl Loodgietersbedrijf gerechtigd om zonder ingebrekestelling, hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste zes maanden op te schorten, hetzij deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
6.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Van der Kuijl Loodgietersbedrijf op de opdrachtgever/afnemer onmiddellijk opeisbaar. Indien Van der Kuijl Loodgietersbedrijf de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
6.4 Indien Van der Kuijl Loodgietersbedrijf tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
6.5 Indien de Opdrachtgever/afnemer zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Van der Kuijl Loodgietersbedrijf gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting harerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever/afnemer, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
6.6 Indien Van der Kuijl Loodgietersbedrijf gegronde redenen heeft om aan de bereidheid tot betaling en/of de financiële gegoedheid van de opdrachtgever/afnemer te twijfelen, heeft zij het recht, alvorens te leveren en/of werkzaamheden te verrichten dan wel de werkzaamheden voort te zetten, zekerheid te verlangen voor de nakoming van alle verplichtingen van de opdrachtgever/afnemer uit hoofde van de overeenkomst. Indien dergelijke zekerheid door de opdrachtgever/afnemer wordt geweigerd is Van der Kuijl Loodgietersbedrijf vrij om de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd de rechten van Van der Kuijl Loodgietersbedrijf op vergoeding van schade, onkosten en winstderving.

Artikel 7 EIGENDOMSVOORBEHOUD
7.1 Alle door Van der Kuijl Loodgietersbedrijf in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Van der Kuijl Loodgietersbedrijf totdat de opdrachtgever/afnemer alle verplichtingen uit de met Van der Kuijl Loodgietersbedrijf gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
7.2 Door Van der Kuijl Loodgietersbedrijfgeleverde zaken, die ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De opdrachtgever/afnemer is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te bezwaren.
7.3 De opdrachtgever/afnemer dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Van der Kuijl Loodgietersbedrijf veilig te stellen en als herkenbaar eigendom van Van der Kuijl Loodgietersbedrijf te bewaren.
7.4 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de opdrachtgever/afnemer verplicht om Van der Kuijl Loodgietersbedrijf daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
7.5 Voor het geval Van der Kuijl Loodgietersbedrijf haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de opdrachtgever/afnemer bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Van der Kuijl Loodgietersbedrijf en door Van der Kuijl Loodgietersbedrijf aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Van der Kuijl Loodgietersbedrijf zich bevinden en die zaken terug te nemen.

Artikel 8 AANSPRAKELIJKHEID
8.1 Van der Kuijl Loodgietersbedrijf is slechts aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens of ter gelegenheid van de uitvoering van de overeenkomst, indien en voor zover deze schade het gevolg is van opzet en/of grove schuld van Van der Kuijl Loodgietersbedrijf en/of haar ondergeschikten. Van der Kuijl Loodgietersbedrijf zal in een zodanig geval een vergoeding verschuldigd zijn tot ten hoogste het bedrag van de door de opdrachtgever/afnemer en Van der Kuijl Loodgietersbedrijf overeengekomen aannemings- c.q. leveringsovereenkomst. De aansprakelijkheid van Van der Kuijl Loodgietersbedrijf is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval.
8.2 Van der Kuijl Loodgietersbedrijf is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Van der Kuijl Loodgietersbedrijf is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever/afnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
8.3 Niet voor vergoeding door Van der Kuijl Loodgietersbedrijf komt in aanmerking gevolgschade, bedrijfsschade en/of schade door derving van inkomsten van de opdrachtgever/afnemer, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, op welke wijze dan ook ontstaan.
8.4 Niet aansprakelijk is Van der Kuijl Loodgietersbedrijf voor schade en/of ongevallen die het gevolg zijn van ondeskundig en/of verkeerd gebruik en/of ondeskundige of verkeerde toepassing door opdrachtgever/afnemer van de door Van der Kuijl Loodgietersbedrijf geleverde en/of geplaatste zaken.

Artikel 9 GARANTIE
9.1 De door Van der Kuijl Loodgietersbedrijf te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland.
9.2 Indien de door Van der Kuijl Loodgietersbedrijf verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.
9.3 Indien Van der Kuijl Loodgietersbedrijf een garantie heeft afgegeven voor enige levering of enig werk door hem verricht, zal deze garantie nooit langer zijn dan twee jaar na de (op)leveringsdatum van het geleverde zoals beschreven in de door de opdrachtgever/afnemer en Van der Kuijl Loodgietersbedrijf aannemings- c.q. koopovereenkomst.
9.4 Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de opdrachtgever/afnemer en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Van der Kuijl Loodgietersbedrijf, de opdrachtgever/afnemer of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De opdrachtgever/afnemer komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Van der Kuijl Loodgietersbedrijf geen invloed op kan uitoefenen.

Artikel 10 RECLAME/KLACHTEN
10.1 De opdrachtgever/afnemer is gehouden het (op)geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de opdrachtgever/afnemer te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Bij natuurproducten kunnen er, qua structuur en/of teint, verschillen optreden tussen de monsters c.q. voorbeelden en de uiteindelijke producten. Genoemde verschillen kunnen geen reden zijn tot non-acceptatie door de opdrachtgever/afnemer van de door Van der Kuijl Loodgietersbedrijf geleverde producten.
10.2 Kleine maatafwijkingen in de door Van der Kuijl Loodgietersbedrijf geleverde zaken kunnen voor de opdrachtgever/afnemer geen reden zijn tot non-acceptatie van de geleverde producten.
10.3 Opdrachtgever/afnemer kan op straffe van verval van alle hem/haar toekomende rechten op een gebrek bij de uitvoering van de overeenkomst slechts een beroep doen, indien hij/zij binnen bekwame tijd, zichtbare gebreken binnen zeven dagen na levering aan Van der Kuijl Loodgietersbedrijf schriftelijk bij aangetekend schrijven meldt. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Van der Kuijl Loodgietersbedrijf te worden gemeld op straffe van verval van alle hem/haar toekomende rechten. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Van der Kuijl Loodgietersbedrijf in staat is adequaat te reageren. De opdrachtgever/afnemer dient Van der Kuijl Loodgietersbedrijf in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
10.4 Indien de opdrachtgever/afnemer tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De opdrachtgever/afnemer blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken c.q. uitgevoerde werkzaamheden.
10.5 Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de opdrachtgever/afnemer geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
10.6 Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Van der Kuijl Loodgietersbedrijf de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn, ter keuze van Van der Kuijl Loodgietersbedrijf, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan de opdrachtgever/afnemer voldoen. In geval van vervanging is de opdrachtgever/afnemer gehouden om de vervangen zaak aan Van der Kuijl Loodgietersbedrijf te retourneren en de eigendom daarover aan Van der Kuijl Loodgietersbedrijf te verschaffen, tenzij Van der Kuijl Loodgietersbedrijf anders aangeeft.
10.7 Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Van der Kuijl Loodgietersbedrijf daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Opdrachtgever/afnemer.
10.8 Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de opdrachtgever/afnemer in rekening gebracht worden.
10.9 In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Van der Kuijl Loodgietersbedrijf en de door Van der Kuijl Loodgietersbedrijf bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar voor zover rechtens mogelijk.

artikel 11 Vrijwaring
11.1 De opdrachtgever/afnemer vrijwaart Van der Kuijl Loodgietersbedrijf voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Van der Kuijl Loodgietersbedrijf toerekenbaar is.
11.2 Indien Van der Kuijl Loodgietersbedrijf uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de opdrachtgever/afnemer gehouden Van der Kuijl Loodgietersbedrijf zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de opdrachtgever/afnemer in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Van der Kuijl Loodgietersbedrijf, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Van der Kuijl Loodgietersbedrijf en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de opdrachtgever/afnemer.

Artikel 12 TOEPASSELIJK RECHT
Op de door Van der Kuijl Loodgietersbedrijf met toepassing van deze voorwaarden af te sluiten overeenkomsten is steeds het Nederlandse recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

Artikel 13 BEVOEGDE RECHTER
Alle geschillen welke tussen Van der Kuijl Loodgietersbedrijfen de opdrachtgever/afnemer mochten ontstaan naar aanleiding van een door beide partijen afgesloten overeenkomst of nadere overeenkomsten zullen, behoudens de bevoegdheid van partijen om beslissing van de president van de arrondissementsrechtbank, recht doende in kort geding, uit te lokken, worden onderworpen aan de uitspraak van de rechtbank Haarlem.